ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามตำแหน่ง)
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
1
ผู้บริหาร
4
4
4
4
4
2
ข้าราชการครู
43
40
32
31
39
3
บุคลากรทางการศึกษา
3
3
3
3
2
4
พนักงานราชการ
3
3
3
3
3
5
ครูอัตราจ้าง
13
16
17
12
16
6
ลูกจ้างประจำ
6
3
2
1
1
7
ลูกจ้างชั่วคราว
20
22
25
25
23
รวม
92
91
86
79
88
ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวุฒิการศึกษา)
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
1
ต่ำกว่าปริญญาตรี
17
15
15
14
14
2
ปริญญาตรี
59
65
60
60
62
3
ปริญญาโท
15
10
10
9
11
4
ปริญญาเอก
1
1
1
1
1
รวม
92
91
86
84
88

** รวมข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)

ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวิทยฐานะ)
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
1
ครูผู้ช่วย
1
0
0
0
7
2
ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
8
7
3
10
15
3
ครูชำนาญการ
30
31
26
18
16
4
ครูชำนาญการพิเศษ
7
7
7
3
5
5
ครูเชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
6
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
รวม
47
44
36
31
43

** รวมผู้บริหารและข้าราชการครู