ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามตำแหน่ง)
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
1
ผู้บริหาร
5
5
4
4
4
2
ข้าราชการครู
47
47
43
40
32
3
บุคลากรทางการศึกษา
4
3
3
3
3
4
พนักงานราชการ
3
3
3
3
3
5
ครูอัตราจ้าง
16
13
13
16
17
6
ลูกจ้างประจำ
7
6
6
3
2
7
ลูกจ้างชั่วคราว
20
21
20
22
25
รวม
102
98
92
91
86
ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวุฒิการศึกษา)
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
1
ต่ำกว่าปริญญาตรี
17
18
17
15
15
2
ปริญญาตรี
66
61
59
65
60
3
ปริญญาโท
19
19
15
10
10
4
ปริญญาเอก
0
0
1
1
1
รวม
102
98
92
91
86

** รวมข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)

ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวิทยฐานะ)
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
1
ครูผู้ช่วย
0
1
1
0
0
2
ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
0
0
8
7
3
3
ครูชำนาญการ
31
29
30
31
26
4
ครูชำนาญการพิเศษ
5
7
7
7
7
5
ครูเชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
6
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
รวม
36
37
47
44
36

** รวมผู้บริหารและข้าราชการครู