ลำดับที่
ประเภทบุคลากรแบ่งตามตำแหน่ง
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
1
ผู้บริหาร
5
5
5
5
5
4
2
ข้าราชการครู
54
54
50
50
47
44
3
บุคลากรทางการศึกษา
4
4
4
4
3
3
4
พนักงานราชการ
3
3
3
3
3
3
5
ครูอัตราจ้าง
34
28
29
21
13
14
6
ลูกจ้างประจำ
9
8
7
7
7
6
7
ลูกจ้างชั่วคราว
27
29
30
25
19
20
รวม
136
127
127
113
97
94