ข้อมูลอาคารสถานที่
map
   
อาคารวิทยบริการ
1
ห้องสมุด
2
ห้องประชุมอินทนินท์
3
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
4
ห้องอินเตอร์เน็ต
5
ห้อง Server
   
อาคารสำนักงาน(อาคาร 1)
1
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
ฝ่ายวิชาการ
4
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
5
แผนกอาหารและโภชนาการ
6
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
7
แผนกช่างยนต์
   
อาคารเรียน 2 สามัญสัมพันธ์
   
   
อาคารเรียน 3 อาคารปฏิบัติการ
แผนกช่างยนต์
1
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
2
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
   
อาคาเรียน 4 พานิชกรรม
1
ห้องโสตทัศนศึกษา
2
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3
แผนกวิชาการขายการตลาด
4
แผนกวิชาการบัญชี
   
อาคารเรียน 5 อาคารปฏิบัติการ
1
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3
แผนกวิชาคอมพิวเตอณ์ธุรกิจ
4
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกสส์
   
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อม
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
   
อาคารเรียนแแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โรงอาหาร
   
ผนกเกษตรกรรม
1
แผนกเกษตรกรรม
2
แปลงปลูกพืชไร้ดิน
   
   
   
ลานกีฬา
1
สนามฟุตบอล
2
สนามตะกร้อ
3
สนามบาสเก็ตบอล
4
สนามเปตอง
   
ศาลาพักร้อน
1
ศาลาพักร้อน จำนวน 9 หลัง
   
บนเนื้อที่ประมาณ 79 ไร่เศษ วิทยาลัยฯ ได้ใช้พื้นที่ ดังนี้
 
1
ใช้ปลูกสวนป่าประมาณ 5 ไร่
 
2
ใช้เป็นสนามกีฬาประมาณ 5 ไร่
 
3
ใช้เป็นบริเวณบ้านพักครูประมาณ 15 ไร่
 
4
ใช้เป็นพื้นที่แปลงเกษตรประมาณ 10 ไร่
 
5
ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาประมาณ 7 ไร่
 
6
เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน 4 ไร่
 
7
ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน ประมาณ 8 ไร่
 
8
ใช้เป็นที่สร้างโรงฝึกงาน ประมาณ 12 ไร่
 
9
ใช้เป็นถนน ประมาณ 4 ไร่
 
10
พื้นที่น้ำท่วมขัง ประมาณ 9 ไร่
   
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน
2525
- อาคารสำนักงาน อาคารเรียน และปฏิบัติการ 2 ชั้น อาคาร1
1 หลัง
 
- ศาลาพักร้อน
1 หลัง
 
- ห้องน้ำ
2 หลัง
 
- โรงเลี้ยงสุกร
1 หลัง
 
- โรงเรือนเลี้ยงไก่
1 หลัง
 
- โรงเรือนอนุบาลเพาะฟักลูกปลา
1 หลัง
 
- อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตร
1 หลัง
 
- บ้านพักนักเรียนแผนกเกษตร
1 หลัง
 
- บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น
1 หลัง
 
- บ้านพักรองผู้อำนวยการ 2 ชั้น
1 หลัง
 
- บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 9 หน่วย
2 หลัง
 
- บัานพักภารโรง 6 หน่วย
2 หลัง
 
- ระบบประปาบาดาล
1 หน่วย
2526
- โรงเรือนเพาะชำ
1 หลัง
2532
- โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
1 หลัง
2533
- อาคารป้อมยาม
1 หลัง
2534
- บ้านพักครู
2 หลัง
- บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย
1 หลัง
2535
- ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
1 หลัง
- อาคารเรียน อาคาร 2
1 หลัง
2536
- อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
1 หลัง
2537
- ศาลาพระ
1 หลัง
- โรงจอดรถ
1 หลัง
- อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
1 หลัง
2538
- อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง
1 หลัง
2539
- ศาลพระภูมิ
1 หลัง
- อาคารเรียนประมง และห้องพักครู
1 หลัง
- อาคารปฏิบัตการ อาคาร 3
1 หลัง
2540
- โรงเรือนเพาะเห็ด
1 หลัง
 
- ฐานพระวิษณุกรรม
1 ฐาน
2541
- รั้วคอนกรีตปล๊อค
650 เมตร
- อาคารเรียน อาคาร 4
1 หลัง
2543
- อาคารศูนย์วิทยบริการ
1 หลัง
- ระบบประปาบาดาล
1 หน่วย
2545
- อาคารโรงอาหาร
1 หลัง
2548
- อาคารปฏิบัติการ อาคาร 5
1 หลัง
2551
- ศาลาพักร้อน
9 หลัง
2555
- ถนนคอนกรีต รอบวิทยาลัยฯ
3,777 เมตร
2556
- สนามฟุตซอล
1 สนาม
2557
-ห้องน้ำ-ห้องส้วม
1 รายการ
2560
-อาคารอเนกประสงค์ (1 ชั้น)
1 รายการ