::::::: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช :::::

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : การศึกษาผู้ใหญ่
ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์
ปวส. : คหกรรมศาสตร์
ปวช. : คหกรรม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนาน :::::

นายธนเดช นวลเจริญ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : คอม. เครื่องกล
ปริญญาตรี : ปทส. เทคนิคยานยนต์
ปวช. ปวส. : ช่างยนต์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 - 2557 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
พ.ศ.2540 - 2555 : ครูชำนาญการ วช.พัทลุง


::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนาฯ :::::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสิทธิ์ สุวรรณา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี : วท.บ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวช.,ปวส. :

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2559 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนาฯ :::::

นายสุนทร สงพราหมณ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 - 2561 : ครูชำนาญการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช


 
::::: ทำเนียบผู้บริหาร :::::
1. นายบุญเรือง    เมืองสงค์ 
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ 2525 – พ.ค. 2533
2. นายสมบูรณ์    อนุกูลพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ค. 2533 – ก.ย. 2533
3. นายอำนาจ      เต็มสงสัย  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.ค. 2534 – พ.ค. 2540
4. นายสมหมาย    พลเดช   ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2540 – ก.ย. 2541
5. นางรอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2541 – ธ.ค. 2545
6. ว่าที่ ร.ท.พงศักดิ์  สนั่นพัฒนพงศ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.พ. 2546 – ส.ค. 2549
7. นายสุรพล    โชติธรรมโม  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2549 – มิ.ย  2552
8.นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง มิ.ย. 2552 – มิ.ย  2554
9.นางจำเรียง หนูดำ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556
10.นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ม.ค. 2557 – พ.ย. 2559
11.นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2559 ถึง ปัจจุบัน