วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1

ศึกษาการเปลี่ยนสีของปลาทอง
ออรันดา โดยให้อาหารแตกต่างกัน

นายภานุเทพ เกตุพล ปวช.3/1 นางย่อม  คำแป้น
           
           
2 ศึกษาการอนุบาลลูกปลากัด
โดยใช้อาหารต่างชนิดกัน
นายนนทสิทธิ์ คูบูรณ์ ปวช.3/1 นางย่อม  คำแป้น
           
           
3 ศึกษาการทำลูกชิ้นปลาจาก
เนื้อปลาต่างชนิดกัน
นายพงศ์นรินทร์ ภู่ดอก ปวช.3/1 นางย่อม  คำแป้น
           
           
4 ศึกษาการเปลี่ยนสีของปลาม้าลายส้ม
โดยให้อาหารต่างกัน
นายราชัน บิณฑะ ปวช.3/1 นางย่อม  คำแป้น
           
           
5 ศึกษาการอนุบาลลูกปลานิลในบ่อ
ซีเมนต์กลมโดยใช้ระดับความสูง
นายสืบพงศ์ เจริญกิตติ ปวช.3/1 นางย่อม  คำแป้น
  ของน้ำที่แตกต่างกัน