วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 เครื่องขอดเกล็ดปลา นายศรราม สมพิศ ปวส.2 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายสุชาติ  รัตนสุภา
2 ถังอัดลมเอกประสงค์ นายภาณุวัฒน์ อัชญาพันธ์ ปวส.2 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายภูวนาท เภรีภาศ นายสุชาติ  รัตนสุภา
3 อุปกรณ์อัดอาหารปลาดุก นายเกียรติศักดิ์ ถาวรสุข ปวส.2 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายชัยฤกษ์ ชินเดช นายสุชาติ  รัตนสุภา
4 เครื่องหั่นเปลือกมะพร้าว นายชาญณรงค์ ชุมทอง ปวส.2 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายธีรพงศ์ สงวนงาม นายสุชาติ  รัตนสุภา
5 รถพรวนดิน นายยุทธนา เยี่ยมทรงค์ ปวส.2 นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายประเสริฐศักดิ์ เพชรประพันธ์ นายอรรถพล  ไชยพงค์
6 เตรื่องอัดกระป๋อง นายอานนท์ ดำเนินผล ปวส.2 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายกิตติกร ชูวงศ์ นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายอรรถพล  ไชยพงค์
7 อุปกรณ์เครื่องถีบจักรยานสูบน้ำ
และปั่นไฟแบบนั่งเอน
นายธีระ  หนูแก้ว ปวช.3/1 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายวุฒิชัย รักทอง นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายพงษ์ศักดิ์ ทองเทพ นายณรงค์  ม้ากาบแก้ว
นายอรรถพล  ไชยพงค์
8 อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบขาโยก นายนิติชัย แสงวิรุฬห์ ปวช.3/1 นายประคอง  กาญจนโสภาคย์
นายนิฐิพงษ์ พิชัยกาล นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายวินัย ปัญจะโรจน์ นายณรงค์  ม้ากาบแก้ว
นายอรรถพล  ไชยพงค์
9 อุปกรณ์ปอกมะพร้าวอ่อน นายสวพล สุธาโพชน์ ปวช.3/1 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายนัฐพงค์ เมฆาระ นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายณรงค์  ม้ากาบแก้ว
นายอรรถพล  ไชยพงค์
10 อุปกรณ์ปอกทุเรียน นายสิทธิพงศ์ เพ็งภู่ ปวช.3/1 นายสัมพันธ์  จิตสำรวย
นายณัฐพล ศรีจงกล นายสุชาติ  รัตนสุภา
นายณรงค์  ม้ากาบแก้ว
นายอรรถพล  ไชยพงค์