วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/
กลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
1 เครื่องปอกสายไฟ นายธนาวัฒ ชุณเดช ปวช.3/1 นายสุมน  โส้สมัน
    นายอลงกรณ์ ดีหนู    
    นายภาสกร แสนกล    
2 เครื่องดองไช่เค็ม นายพัสกร ทองประจักษ์ ปวช.3/1 นายสุมน  โส้สมัน
    นายสุริศักดิ์ อร่ามโชติ    
    นายอดิศักดิ์ แก้วประจง    
3 เครื่องผ่าฟืน นายภานุวัฒน์ คงขำ ปวช.3/1 นายสุวัฒน์  อมรกล
    นายศิริพงษ์ สงเจริญ    
    นายสุภัทรชัย ชูนาคา    
4 ชุดสาธิตการทำงานของ
มือจับไฮดรอลิกส์
นายทศพร บำเพิงรัตน์ ปวช.3/2 นายชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา
นายเนติพงศ์ พลายด้วง    
นายสุรพงศ์ ชูชาติ    
5 เครื่องทำความสะอาดถั่วลิสง นายธีระศักดิ์ ชนะแก้ว ปวช.3/2 นายสุวัฒน์  อมรกล
    นายคุณากร ใจเรือง   นายชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา
    นายเทพนรินทร์ แก้วมณี    
6 เตาทำขนมเบื้องไฟฟ้า นายปริวรรต เจริญชีพ ปวช.3/2 นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
    นายมุนินทร สุดจันทร์   นายชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา
    นายสมพร  จันทิปะ    
7 ชุดทอลองติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์
นายวิทยากร อักษรกาญจน์   นายสุมน  โส้สมัน
นายธีรชาติ เสมอมาศ    
    นายธนกฤต จิราพันธ์    
8 เครื่องเลื่อยไม้ไฟฟ้า นายฐิตวัฒน์ จุลแก้ว ปวช.3/2 นายสุมน  โส้สมัน
    นายธนกร วุฒิมานพ    
    นายธรรมนูญ ไชยสิทธิ์    
9 ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้า นายครรชิต อินทรทัศน์ ปวช.3/2 นายสุวัฒน์  อมรกล
    นายณัฐวุฒิ เภรีวิก    
    นายสุธิพงศ์ จันทร์สร    
10 เครื่องหั่นอเนกประสงค์ นายฉัตรชัย เกื้อแก้ว ปวส.2 นายแอ๊ต  อินทรอุดม
    นายสมบูรณ์ รัตนเพ็ชร    
           
11 เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง นายธีรชัย แสนคำนึง ปวส.2 นายแอ๊ต  อินทรอุดม
    นายภานุมาศ บำเพิงรัตน์    
           
12 อุปกรณ์เปลี่ยนหลอดไฟ นายอุกฤษฏ์   เกตุทอง ปวส.2 นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
    นายสุริยัน อาทรกิจ    
           
13 เครื่องตีแป้งด้วยระบบไฟฟ้า นายนันทชัย เอียดแป้น ปวส.2 นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
    นายวรวิทย์ ทองขาว    
           
14 ราวตากผ้าอัตโนมัติ นายสุรศักดิ์ วงจันทร์ ปวส.2 นายวัฒนา  ขนอม
    นายกิตติพงศ์ ชูแก้ว    
           
15 ที่เหลาดินสอไฟฟ้า นายณิติศาสตร์ บัวบาน ปวส.2 นายวัฒนา  ขนอม
           
16 ตู้อบรองเท้าด้วย
หลอดสปอตไลท์
นายวันชัย ทิพย์โภชน์ ปวส.2 นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
นายปรัชญา เปรมปรีดา