วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 เปลไกวเด็กอ่อนด้วยระบบไฟฟ้า นายฐิติวัสส์ เรือนเพ็ชร ปวช.3/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายศรัณย์ ตลึงจิตร   นายสุภาพ  ทองโอ
          นางอรอุมา  ทองโอ
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
นายณัฐพงษ์ ตาแก้ว ปวช.3/1 นายสมศักดิ์  ศรีชู
  เบื้องต้น นายอรรถพล วิฑูรย์พันธ์    
    น.ส.ศลิษา กำลังเกื้อ    
3 หุ่นยนต์เดินตามเส้น นายสงกรานต์ ลงธรรม ปวช.3/1 นายสุภาพ  ทองโอ
    นายนันทวัฒน์ การกรณ์    
    น.ส.กัญญาณัฐ สามารถ    
4 หุ่นยนต์เดินตามเส้น นายจักรี สุทธิพล ปวช.3/1 นายสุภาพ  ทองโอ
    นายอภิภู มุลละม่อม    
    น.ส.ปาลิตา สมทอง    
5 ชุดฝึกการควบคุมรถไฟด้วย
นิวเมติกส์และโปรแกรม
นายกิตติภูมิ ทวีรัตน์ ปวช.3/1 นายสมศักดิ์  ศรีชู
  เมเบิลลอจิกดอนโทรล นายทัศพร เอียดเนียม    
    นายปฐมพร นาคแป้น    
6 จักรยานผลิตไฟฟ้า นายอนุวัฒน์ บุญชูศรี ปวช.3/1 นายสมศักดิ์  ศรีชู
    นายวัชรพงษ์ ธรรมขุนนุ้ย    
    นายสุนทรภรณ์ อยู่ศรี    
7 เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า นายรชต ฉายศิริวัฒนา ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายธนพล ทองโอ    
           
8 กรวยจราจร อิเล็กทรอนิกส์ นายกษิดิ์เดช สุขวานิช ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายกฤษฎา คงวารี    
           
9 เครื่องปิ้งโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน นายกฤษฎา บุญบำรุง ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายกฤษณะ สาวงษ์    
           
10 เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นายภราดร เสวีพงศ์ ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายเอกอนันต์ เมคาวัน    
           
11 ตู้ฟักไข่ นายชนะพล สุธาโพชน์ ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายสรศักดิ์ พุ่มจันทร์    
           
12 หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ นายธนากร มุสาลี ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายศรีวิเศษ ดำรักษ์    
           
13 ไฟสัญญาณจราจรจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
นายประดิษฐ์พงศ์ พงศ์ประดิษฐ์ผล ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
           
14 เครื่องตากอาหารแห้งอัตโนมัติ นายวุฒิชัย ช่วยเชิด ปวส.2/1 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายธงชัย ศรีนวล    
           
15 เครื่องเตือนอุทกภัย นายพิทยาธร ศรีเจริญ ปวส.2/2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายขจรวิทย์ ชูสังข์    
           
16 ถังขยะอัจฉริยะ นายจารุเดช แสงอุทัย ปวส.2/2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายสุภชัย พรายทิพย์    
           
17 กล่องทำความเย็นเอนกประสงค์ นายศุภสิน จันทร์สุรางค์ ปวส.2/2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายเอกชัย ใสผุด    
           
18 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ใบพัด
สำรวจและถ่ายภาพ
นายยุทธชัย พุทธพงศ์ ปวส.2/2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
  ทางอากาศ นายเทพทักษิณ สุวรรณโน    
           
19 พัดลมไอน้ำพลังแสงอาทิตย์ นายเรืองเดช ศรีบรรจง ปวส.2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายไพสิฐ เมืองแก้ว    
           
20 เรือบังคับวิทยุ ในการสำรวจพื้นที่ นายกฤษฎา อภิเชษฐ์ ปวส.2 นายบุญฤทธิ์  ทองโอ
    นายปฏิภาณ ไชยวิก