วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาช่างการบัญชี
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 การสร้างสื่อการ์ตูน Animation สำหรับบัญชี  น.ส.พรพิมล แป้นกล่อม ปวช.3/1 นางลัดดา  ตั้งมณีสกุล
  ด้วยโปรแกรม Flash น.ส.สุณิสา แสนชม    
  (การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน S.P.T เฟอร์นิเจอร์ จำกัด) น.ส.อรทัย จันทร์โปร่ง    
2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี น.ส.วราภรณ์ ตรงต่อ ปวช.3/1 นางลัดดา  ตั้งมณีสกุล
  ของห้างสรรพสินด้า ในเขตอำเภอเมือง จ.นครศรีฯ น.ส.นิภาวรรณ สมทอง    
  (การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน S.S.Y การไฟฟ้าก จำกัด) น.ส.สุณิสา แสนชม