วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาการขาย
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 หมอนสมุนไพร น.ส.วนาลี งามละม้าย ปวช.3/1 นางสาวอลิศา  ไกรนรา
    น.ส.เบญจมาศ ทองเทพ   นางสมหวัง  ดำวงค์
    น.ส.สุรีนารถ บรรเทิงจิตร    
2 โคมไฟจากใบเตย น.ส.สุนิษา บุญยะหัต ปวช.3/1 นางสาวพัชรี  พจน์จำเนียร
    น.ส.นันทกาญจน์ เตระไชย    
           
3 คอร์นเฟลกธัญพืช น.ส.วริศรา อักษรกาญจน์ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.ศิริลักษณ์ หนูทอง