วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 แอพพลิเคชั่นสอนอ่านตัวเลข 1-20 เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก นายณัฐพล รุ้นสง่า ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    นายอธิพัฒน์ เลี้ยงชีพวัฒน์    
           
2 สื่อการเรียนการสอนวิชา
การใช้โปรแกรมกราฟฟิก
น.ส.กนกวรรณ นิติประพันธ์ ปวช.3/1 นางสาวอรไท  คำนวณ
    น.ส.ปัทวรรณ ธุระกิจ   นางสาวรัตนา  บุญมี
    น.ส.เยาวลักษณ์ อักษรพาลี    
3 เว็บไซต์ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ น.ส.ศันสณีย์ มณี ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    น.ส.ณัฐญา ปรีชากาศ    
           
4 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
น.ส.ศิริกานต์ เรืองสุวรรณ์ ปวช.3/1 นางราศรี  นามโชติ
  ด้วย Macromedia Author ware น.ส.ศิวพร สมใจหมาย    
           
5 เว็บไซต์การจัดการร้านขาย
รองเท้าแฟชั่นออนไลน์
น.ส.อริสา สังข์แก้ว ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
  (Shoe La La)        
           
6 เกมส์จับคู่ภาพสัตว์ ด้วย
โปรแกรม Adobe flash cs6
น.ส.ธมลวรรณ กัลปหา ปวช.3/1 นางสาวรัตนา  บุญมี
    นายธนวิทย์ คงศรีพุทธ    
           
7 เว็บไซต์ร้านเบเกอรี่ออนไลน์ น.ส.เจนจิรา เภรีฤกษ์ ปวช.3/1 นางสาวอรไท  คำนวณ
    น.ส.จิรประภา แสนชม   นางสาวรัตนา  บุญมี
           
8 เว็บไซต์ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย น.ส.จุฑามาศ สุขาชื่น ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    น.ส.กิ่งกาญจน์ อาการส    
           
9 เว็บไซต์ร้านขายน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ น.ส.ธิดารัก แก้วเกตุ ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    น.ส.อรทัย ไชโย    
           
10 การพัฒนาเว๊บไซต์บทเรียนออนไลน์ "เรื่องการใข้งานโปรแกรม น.ส.ปฏิมา รอดทุกข์ ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
  Adobe Photoshop cs5 (e-learning)        
           
11 แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ A-Z
เพื่อเป็นสื่อการเรียน
นายธวัชชัย วิลัยมาศ ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
  การสอนสำหรับเด็ก นายธีรพงศ์ มานพศิลป์    
           
12 เว็บไซต์จำหน่ายเครื่องสำอาง น.ส.ชฎานุช ศรีนิล ปวช.3/1 นางสาวอรไท  คำนวณ
    น.ส.สุดปรารถนา เจียรศิริ   นางสาวรัตนา  บุญมี
           
13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
เรื่องประมวลผล
น.ส.ณัฐสุดา จันทร์ทิปะ ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
  Macromedia Author ware น.ส.ภัสราภรณ์ สกุณา    
           
14 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
วิชาอาเซียน Adobe -
น.ส.ปฏิมา รอดทุกข์ ปวช.3/1 นางนิตย์ศรี  สาครสวัสดิ์
  Macromedia Authorware น.ส.กาญจนา ยกเลื่อน    
           
15 เว็บไซต์ระบบสมัครงาน
khonHaNgan.com
นายวีระพล ผกาแดง ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    น.ส.ชนิญา สุดเฉลย    
           
16 เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 12 เดือน
7 ดาว 9 ตะวัน
น.ส.อัญญารัตน์ ทองบุญยัง ปวช.3/1 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีใส
    น.ส.นัทธม เรือนทอง    
           
17 สื่อการเรียนการสอน "วิชาอาเซียนศึกษา" น.ส.กรรณิกา ทับทิมทอง ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
18 A-Z พัฒนาสู่อาเซียน น.ส.สุนิสา รัตนเพ็ชร ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
19 สื่อการเรียนการสอน "วิชาภาษาไทย" น.ส.เบญจวรรณ รอดเกลี้ยง ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
20 การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง Pangpond
สอนอ่านพยัญชนะไทย
น.ส.จุฑาทิพย์ ขำเพ็ชร ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
           
21 การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การทิ้งขยะให้ถูกที่ น.ส.ปภัสสร นิลพงษ์ ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
22 สร้างเกมจาก Flash (เกมแมวน้ำเล่นบอล) น.ส.วราภรณ์ ริยาพันธ์ ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
23 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง พุทธสุภาษิต ตอน
น.ส.ปริยากร เรือนทอง ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
  ทำความดีชนะทุกอย่าง        
           
24 การสร้างเกมส์ยิงอุกาบาตด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6
น.ส.ศศิวิมล ศิริพิน ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
           
25 การสร้างเกมส์เก็บขยะ Garbage Save the World น.ส.ธัญญารัตน์ อินทสุวรรณ์ ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
  ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6        
           
26 การสร้างเกมส์เนื้อย่างหรรษา
ด้วยโปรแกรม Flash
น.ส.ศิริพร ชูราษฎร์ ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
           
27 การสร้างเกมส์ตีปิงปองเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้วยไหวพริบ
น.ส.ธนาภรณ์ คล้ายกรด ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
   ด้วยโปรแกรม Flash        
           
28 การสร้างเกมส์ตีรับลูกบอล
ด้วยโปรแกรม Flash
น.ส.เพชรมณี หนูดำ ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
           
           
29 การสร้างเกมส์เก็บบอลลูน น.ส.จุทารัตน์ อาการส ปวส.2 นางสาวรัตนา  บุญมี
  ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6