วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ที่ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น/กลุ่ม ครูที่ปรึกษา
1 บัตเตอร์เค้กเสริมใบรางจืด น.ส.อรอุมา ชื่นชม ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.ดวงกมล ศรีประเสริฐ   นางสุภาศินี  ชนะราวี
           
2 เต้าหู้นมสดสมุนไพรจากใบทุเรียนเทศ นายเกียรติศักดิ์ นะประสิทธิ์ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.ปิยวรรณ ใจเย็น   นางสาวพรพิมา  ปรีชา
    น.ส.เกศินี เกื้อแก้ว    
3 น้ำส้มสายชูจากกล้วยน้ำว้า น.ส.จุฑามาศ บูรณะวงศ์ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.วรรณธิรา ทองธวัช    
           
4 มาการองจากถั่วลิสง น.ส.อรญา พิมูลชาติ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.สุนีย์ วัฒนะสงค์    
    น.ส.นิยาภรณ์ พราหมณี    
5 เค้กชิฟฟ่อนเสริมใบย่านาง น.ส.กมลวรรณ ถาวรวงศ์ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.ลัดดาวัลย์ เพชรบริสุทธิ์    
           
6 ข้าวเกรียบฟักข้าว น.ส.อุไรวรรณ ผลปันนะ ปวช.3/1 นางเกษร  อินทร์เตรียะ
    น.ส.อนงค์ลักษณ์ นามะหึงษ์   นางย่อม  คำแป้น