งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2557
แผนกสามัญสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การแก้ไขปัญหาการบวก-ลบ จำนวนเต็มและจำนวนเต็มบวก-ลบเศษส่วน ครูสมศักดิ์   วงศ์ศรีแก้ว
2 การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ  ที่ถูกต้องตามขั้นตอนในวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูอัมพร  พลเยี่ยมเสน
3 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อทักษะชีวิต ครูพรพิมา   ปรีชา
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ครูราศรี   นามโชติ
5 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ชั้น ปวช.1 สาชางานก่อสร้าง  โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก ครูเกษณี  ชนะสงคราม
6 การสอนแบบ  Mind Mapping และแบบธรรมดา  เพื่อพัฒนาการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการขาย  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด ครูวรรณา   ศรีนิรัตน์
7 การพัฒนาทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน  ของนักเรียนชั้น ปวช.2  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ครูสุพร  ภูมิวาส
8 การไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ครูพัชรี  วาทีรักษ์
9 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ชั้นปีที่ 1  กลุ่ม 1,2 ครูศิวนันท์  หงษ์ลักษณ์
10 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้น ปวช.1  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน ครูสุภาศิณี  ชนะราวี
11 การประเมินบุคลิกภาพเพื่อหาความโน้ทเอียงด้านความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชางานก่อสร้าง ครูขจร  เหมจินดา
แผนกการบัญชี
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้าสำหรับกิจการให้บริการ  โดยแบบฝึกทักษะ ครูลัดดา  ตั้งมณีสกุล
2 การพัฒนาทักษะความคิด  วิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็นในการเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.  สาขางานการบัญชี ครูประสิทธิ์  ศรีเชื้อ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การส่งเสริมและพัฒนาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักศึกษา  ชั้น ปวส.1  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ในรายวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า ครูเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ครูสุมน  โส้สมัน
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง การออกแบบวงจรการควบคุมการทำงานของกระบอกสูบ ระดับชั้น ปวช.๓  ครูสุวัฒน์  อมรกล
4 ความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูวัฒนา  ขนอม ครูวัฒนา  ขนอม
5 ความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ครูชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาอินเตอร์เน็ตธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูจุฑาภรณ์  ศรีใส
2 การสำรวจการเข้าสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3  วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูรัตนา  บุญมี
3 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการปฎิบัติงานของนักศึกษา  ปวส.1  และปวส.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูอรไท  คำนวณ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ปวช.1  แผนกวิชาช่างยนต์ กลุ่ม 3,4  ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ครูวิสิทธิศักดิ์  สุทธิพิทักษ์
2 พฤติกรรมการทำความดีด้วยการยกมือไหว้ของนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.1,2,3  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครูศิระพงษ์  หอมดำรงค์ศักดิ์
3 นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอน ครูธีรพงศ์  ทรัพย์แต่ง
แผนกการขาย/การตลาด
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียนรายวิชาการขายเบื้องต้น 1  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ  (STAD) ครูพวงเพ็ญ  ม้ากาบแก้ว
2 การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ  เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก ครูนัยนา  หอมดำรงค์ศักดิ์
3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียน  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูอลิศา  ไกรนรา
4 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียน  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ครูประเวท  จันทร์งาม
5 การปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน  วิชาการเงินส่วนบุคคล  ของนักเรียนชั้น ปวช.3  แผนกการขาย ครูสารภี  ขาวทอง
6 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.  และระดับ ปวส.  คณะวิชาบริหารธุรกิจ ครูพัชรี   พจน์จำเนียร
แผนกอาหาร
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ครูเกษร  อินทร์เตรียะ
2 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ครูพิมพ์ธีรา  เศวตธรรมรังสี
แผนกช่างก่อสร้าง
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  วิชาการสำรวจงานก่อสร้าง 1  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครูณัฐชัย  ไตรเมศ
2 การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  รายวิชาเขียนแบบเบื้องต้น   ครูประภาภรณ์  อินทรเสนีย์
แผนกช่างกลโรงงาน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการลับดอกกัด  วิชางานเครื่องมือตัด  ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูประคอง  กาญจนโสภาคย์
2 รายงานการวิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครูณรงค์  ม้ากาบแก้ว
3 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการลับดอกสว่าน  วิชางานเครื่องมือกล 3  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1  กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูสุชาติ  รัตนสุภา
4 การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการลับมีดกลึ่งฟอร์มปอกซ้าย  วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูมาโนช  ต่อเหล่าค้า
5 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์  วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูอรรถพล  ไชยพงศ์
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 ศึกษาพฤติกรรมการไม่สนใจในการเรียนทฤษฎี  วิชาวงจรไฟฟ้า  ชั้น ปวช.3  กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูบุญฤทธิ์  ทองโอ
2 การเปลี่ยนพฤติกรรมความไม่สนใจในการเรียนทฤษฎี  วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูสมศักดิ์  ศรีชู
3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียน  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโทรศัพท์ ครูคมสัน  วงศ์คช
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นปวช.1  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุกัญญา  ช่วยรักษ์
5 การศึกษาปัญหาการขาดเครื่องมือและอุแกรณ์ในการเขียนแบบ  รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูอรอุมา  ทองโอ
6 สาเหตุที่นักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องเรียน ครูสุภาพ  ทองโอ
แผนกช่างยนต์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.2  สาขาวิชาช่างยนต์  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ครูวสันต์  ดาราสูรย์
2 การวิเคราะห์การแก้ไขโจทย์ปัญหาความแข็งแรงของวัสดุ ครูธีระ  สุขบำเพ็ญ
3 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์  โดยการจัดการเรียนการสอน  ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมคิด  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ครูสมกิต  ด้วงกูล
4 การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการถอดประกอบหัวฉีด  และปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงในวิชางานทดสอบปั้มและหัวฉีด  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูสิทธิโชค  เที่ยวแสวง
5 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ครูพรชัย  ผันแปรจิต
6 ศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน  เรื่อง สมรรถนะของเครื่องยนต์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเครื่องกลที่เรียนอ่อน  โดยใชเวิธีการสอนซ่อมแซม ครูประเสริฐ  ศรีอุดม
7 ศึกษาเกี่ยวกับการส่งงานในรายวิชางานจักรยานยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒  ครูบุญรักษ์  ฉายศิริวัฒนา
8 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานส่งกำลังรถยนต์ นักเรียนแผนกช่างยนต์  ระดับชั้น ปวช.๓  ครูธนิต  ธรรมโสภณ
9 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ ครูชัยยันต์  ขวัญเกื้อ
10 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องหน้าที่และหลักการทำงานของระบบเบรกรถยนต์ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ครูสินสมพร  จิตอารีย์
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิศวกรรมยานยนต์  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเอกศักดิ์  สงวนคำ
แผนกเกษตรกรรม
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 คุณธรรม  จริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ของนักเรียนชั้น ปวช.2  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูวดี  กุลจิตติชนก