งานวิจัยในชั้นเรียน 2/2557
แผนกสามัญสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง "การอ่านจับใจความสำคัญ"  นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ครูราศรี  นามโชติ
2 ไขข้อข้องใจปัญหาเพศศึกษา ครูอัมพร  พลเยี่ยมเสน
3 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ครูพรพิมา   ปรีชา
4 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง  สำหรับนักเรียนชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ ครูเกษณี  ชนะสงคราม
5 การสอนแบบ  Mind Mapping และแบบธรรมดา  เพื่อพัฒนาการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการขาย  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูวรรณา   ศรีนิรัตน์
6 การพัฒนาทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ครูสุพร  ภูมิวาส
7 การไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ครูพัชรี  วาทีรักษ์
8 การพัฒนาทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรีนรระดับชั้น ปวช.1 ครูปิยธิดา  ศิริเลศ
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกช่างยนต์  (ทวิภาคี) ครูศิวนันท์  หงษ์ลักษณ์
10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกช่างยนต์  ครูสุภาศิณี  ชนะราวี
11 การศึกษาค่าความวิตก  กลัว  ประหม่าของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ครูขจร  เหมจินดา
แผนกการบัญชี
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ครูลัดดา  ตั้งมณีสกุล
2 การพัฒนาทักษะการคิด  วิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็นในการเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ  ระดับชั้น ปวช. สาขาการบัญชี ครูประสิทธิ์  ศรีเชื้อ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนด้านความมีวินับและความรับผิดชอบ  วิชาไมโครโพรเซลเซอร์และการใช้งานของนักเรียน ปวส.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง ครูเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ
2 ความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูวัฒนา  ขนอม  ปีการศึกษา 2/2557 ครูวัฒนา  ขนอม
3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูสุมน  โส้สมัน ครูสุมน  โส้สมัน
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  อุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์และวงจรของนักเรียนชั้น ปวส.1 DVT  แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ครูอดิสร  แซ่เอี้ยว
5 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูสุวัฒน์  อมรกล ครูสุวัฒน์  อมรกล
6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (ปวส.1) ครูแอ๊ต  อินทรอุดม
7 ความพึงพอใจของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ครูชูศักดิ์  วรรณปทุมจินดา
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  กรณีนักศึกษาระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ครูจุฑาภรณ์  ศรีใส
2 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนเด็กไม่สนใจเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ครูประเวท  จันทร์งาม
3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ครูรัตนา  บุญมี
4 การศึกษาการเรียนรู้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานของนักเรียน ปวช.3 ปละปวส.2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูอรไท  คำนวณ
แผนกอาหาร
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ครูเกษร  อินทร์เตรียะ
2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3  แผนกอาหารและโภชนาการ ครูพิมพ์ธีรา  เศวตธรรมรังสี
     
แผนกการขาย/การตลาด
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน รายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครูพวงเพ็ญ  ม้ากาบแก้ว
2 การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยการสอนพิมพ์ดีดีคอมพิวเตอร์กับนักเรียนวิชาพิมพ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน  ปวช.2  การตลาด ครูนัยนา  หอมดำรงค์ศักดิ์
3 การศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวส. ครูอลิศา  ไกรนรา
4 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินส่วนบุคคล  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกยานยนต์ (ทวิภาคี) ครูสารภี  ขาวทอง
5 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การตลาด ครูพัชรี   พจน์จำเนียร
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การส่งเสริมเจตคติในการสนใจเรียน  วิชาเครื่องเสียง  ในนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ครูบุญฤทธิ์  ทองโอ
2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชาโครงการ  ระดับชั้น ปวช.3  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูสมศักดิ์  ศรีชู
3 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องเรียน ครูอรอุมา  ทองโอ
4 เจตคติที่มีวินัยในตนเอง  ด้านความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูสุภาพ  ทองโอ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอน ครูวิสิทธิศักดิ์  สุทธิพิทักษ์
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูศิระพงษ์  หอมดำรงค์ศักดิ์
3 พฤติกรรมการทำความดีด้วยการยกมือไหว้ของนักเรียน  ในรายวิชา  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครูธีรพงศ์  ทรัพย์แต่ง
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การเพิ่มผลผลิตของไข่น้ำโดยใช้จุลินทรีย์ทีร่มีประสิทธิภาพในระดับที่ต่างกัน ครูย่อม  คำแป้น
2 การเพิ่มผลผลิตของไข่น้ำโดยใช้จุลินทรีย์ทีร่มีประสิทธิภาพในระดับที่ต่างกัน ครูบุญธรรม  คำแป้น
3 การแก้ปัยหาหารขาดทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาประมง  โดยใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อ นายสุรเชษฐ์  ลาภจุติ
แผนกช่างกลโรงงาน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกเอ็นมิล  รายวิชางานเครื่องกล 4 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูมาโนช  ต่อเหล่าค้า
2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนต่อครูผู้สอน รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2557  จำนวน 4 รายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครูณรงค์  ม้ากาบแก้ว
3 แก้ปัญหาการขาดทักษะการลับดอกสว่าน  วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้แบบเพื่อสอนเพื่อน ครูสุชาติ  รัตนสุภา
4 การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกกัด  รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกลของนักศึกษา ระดับช้น ปวส.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูประคอง  กาญจนโสภาคย์
5 การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกสว่าน  รายวิชาลับคมเครื่องมือตัด  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  โดใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูสัมพันธ์  จิตสำรวย
6 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์  วิชางานเครื่องกลเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้กิจกรรมแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูอรรถพล  ไชยพงศ์
แผนกช่างยนต์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักเรียน  ระดับชั้น ปวส.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์  ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ครูวสันต์  ดาราสูรย์
2 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์  เรื่องหน่าที่และหลักการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์  โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ครูธีระ  สุขบำเพ็ญ
3 การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ครูสมกิต  ด้วงกูล
4 การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษและการถอดประกอบและแก้ปัญหาในรายวิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด  โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูสิทธิโชค  เที่ยวแสวง
5 ศึกษาเกี่ยวกับการไม่ส่งงานในรายวิชาสีรถยนต์  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน  12  คน ครูบุญรักษ์  ฉายศิริวัฒนา
6 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูพรชัย  ผันแปรจิต
7 ศึกษาการแก้ปัญหาการเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์  วิชาจักรยานยนต์  โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ครูสินสมพร  จิตอารีย์
8 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ ครูยชญ์อนันต์  ขวัญเกื้อ
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานส่งกำลังรถยนต์  ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ครูสุราคร  ชุมนาค
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทอร์โมไดนามิคส์ เรื่องงานและพลังงาน  สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาววิชาเครื่องกลที่เรียนอ่อน  โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม ครูประเสริฐ  ศรีอุดม
11 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานส่งกำลังรถยนต์  ของนักเรียน ปวช.3 กลุ่ม 1 สาขางานยานยนต์ ครูธนิต  ธรรมโสภณ
12 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์เครื่องกลของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1  แผนกช่างยนต์ ครูเอกศักดิ์  สงวนคำ
แผนกเกษตรกรรม
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ สุ-จิ-ปุ-ลิ  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์ ครูวดี  กุลจิตติชนก
แผนกช่างก่อสร้าง
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาระบบท่อและสุขภัณฑ์ ครูสมภพ  สุจริตจันทร์
2 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน  วิชาเขียนแบบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1  ระดับ ปวช.3  สาขาการก่อสร้าง ครูสมชาย  ศรีเปาระยะ
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสอดคล้องกับระเบียบวินัยตรงต่อเวลา  รายวิชางานปูนตกแต่งผิวที่ส่งผลต่อระดับการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ครูณัฐชัย  ไตรเมศ
4 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 1 ของนักเรียนชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาก่อสร้าง ครูประภาภรณ์  อินทรเสนีย์