สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_01.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_02.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_03.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_04.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_05.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_06.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_07.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_08.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_09.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_10.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_11.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_12.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_13.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_14.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_15.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/map_16.jpg

 

ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ

          สภาพพื้นที่มี  3  ลักษณะประกอบด้วย  พื้นที่ราบลุ่มทำนา  พื้นที่ป่าพรุ  และพื้นที่สวน
ผลไม้  และมีลักษณะภูมิอากาศทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป  มีมรสุมพัดผ่านตลอดปี
           มีฤดูกาล  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน)    และฤดูฝน  (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนมกราคมของปีถัดไป)

เขตการปกครอง

          แบ่งการปกครองออกเป็น  4  ตำบล  40  หมู่บ้าน  คือ
          1. ตำบลนาพรุ   7  หมู่บ้าน        พื้นที่     57.903     ตารางกิโลเมตร
          2. ตำบลนาสาร  7  หมู่บ้าน       พื้นที่     27.747     ตารางกิโลเมตร
          3. ตำบลช้างซ้าย  13  หมู่บ้าน    พื้นที่     38.904      ตารางกิโลเมตร
          4. ตำบลท้ายสำเภา 13 หมู่บ้าน  พื้นที่     62.472      ตารางกิโลเมตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีองค์การบริหารส่วนตำบล  4  แห่ง    ดังนี้

          1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ      
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
          3. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย  
          4. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

 

ประชากร/รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

          อำเภอพระพรหม  มีประชากร  จำนวน    29,358  คน   
                    - เป็นชาย   14,661    คน  
                    - เป็นหญิง 14,697  คน  และ

           มีรายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อคนต่อปี เป็นเงิน   39,311.-  บาท ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกรายตำบลและรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี*

ตำบล

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

ชาย

หญิง

รวม

นาสาร

3,295

3,318

6,613

1,704

37,050.-

ช้างซ้าย

4,271

4,290

8,561

2,241

39,099.-

ท้ายสำเภา

4,674

4,593

9,267

2,495

40,157.-

นาพรุ

2,421

2,496

4,917

1,232

41,401.-

รวม

14,661

14,697

29,358

7,763

39,311

 

การศึกษา  สถานศึกษา

           -  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  16  โรง              
           -  ระดับมัธยมศึกษา     จำนวน   3  โรง
           -  วิทยาลัยการอาชีพ     จำนวน   1  แห่ง
           - ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย  จำนวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย
           -  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวันครศรี ฯ
           -  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ราชการ

      พื้นที่อำเภอพระพรหม  มีส่วนราชการสังกัด   ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  ตั้งอยู่ในพื้นที่  ดังต่อไปนี้
          1. สำนักงานทางหลวงชนบท  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต  2  (ภาคใต้)  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพรหม
          4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
          5. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
          6. สถานีพัฒนาที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          7. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
          8. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่  7
          9. หน่วยปฏิบัติการงาน  2  งานปฏิบัติการรถขุดที่  6.2
          10. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
          11. สถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช
          12. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  8
          13. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
          14. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
          15. สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
          16. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
          17. ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช
          18. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
          19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          20. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
          21. สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
          22. ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
          23. ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  21  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี

           -  วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน   20  แห่ง
           -  มัสยิด               จำนวน    1   แห่ง
           -  งานประเพณีที่สำคัญ  ประเพณีชักพระ  ประเพณีสารทเดือนสิบ  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   ประเพณีแห่เทียนพรรษา  วันสงกรานต์   วันลอยกระทง ฯลฯ

 

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/g_1.jpg       http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/g_2.jpg

 

การสาธารณสุข

           -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    จำนวน   1   แห่ง
           -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  6  แห่ง

 

ศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนา

          1.ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ อำเภอพระพรหมราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความหลากหลาย  เช่นที่ราบ  ที่ราบลุ่ม  และป่าพรุ  ประกอบกับอำเภอพระพรหมเป็นอำเภอนำร่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  ทำให้ราษฎรมีความเข้าใจในการทำการเกษตรมากขึ้น  สามารถลดรายจ่าย  โดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และเพิ่มรายได้โดยการขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะอยู่ใกล้ตลาดชุมชนเมือง  และผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด

          2. ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมมีถนนหลายสาย  เชื่อมโยงระหว่างตำบล หมู่บ้าน  เช่น  ทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีฯ - ทุ่งสง  ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกนพวงค์ - สี่แยกเบญจมราชูทิศ  ทางหลวงชนบทสายขุนทะเล - พระพรหม  และถนนสายภายในหมู่บ้านหลายสายที่ติดต่อกับพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และอำเภอลานสกา

 

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/g_3.jpg

 

           3.  ศักยภาพด้านประเพณี  และวัฒนธรรม อำเภอพระพรหม  มีองค์กรหลากหลายทั้งภาครัฐ  เอกชน  และกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ  มีสภาวัฒนธรรมอำเภอ  ตัวแทนเครือข่ายในการประสานงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี  วัฒนธรรมส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

 

ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีชื่อเสียง

          ผลิตภัณฑ์  สินค้าที่มีชื่อเสียง ของอำเภอพระพรหม    ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จักสาน
ไม้ไผ่  ผ้าบาติก   หัตถกรรมเครื่องเงิน   หัตถกรรมเครื่องถม  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ปุ๋ยอัดเม็ด  ข้าวซ้อมมือ   ขนมทองม้วน   ผักปลอดสารพิษ    ผักบุ้งแก้ว  มะนาว  กบ  ปลาดุก    ปลานิล  ยางพารา  และผลไม้ต่าง ๆ เช่น  มังคุด เงาะ  ลองกอง  ทุเรียน  ลางสาด  ฯลฯ

 

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_01.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_02.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_03.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_04.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_05.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_06.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_07.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_08.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_09.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_10.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_11.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_12.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_13.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_14.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_15.jpg

http://www.praphrom.nakhoncdp.go.th/images/product_16.jpg