จำนวนนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขางาน ปีการศึกษา 2560
แผนกวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
ช่างยนต์ 114 57 83 37 34 325
ช่างกลโรงงาน 16 16 15 10 15 72
ช่างไฟฟ้ากำลัง 40 18 11 20 21 110
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 7 6 4 - 25
ช่างก่อสร้าง 9 11 5 - 8 33
การบัญชี - 5 8 - - 13
การตลาด - 4 - 7 8 19
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 11 15 - - 68
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 14 15 29
อาหารและโภชนาการ 11 10 5 - - 26
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 11 6 - - 21
การโรงแรม 10 10 9 - - 29
รวม 254 160 163 92 101 770
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา ไม่รวมนักเรียนนักศึกษาตกค้าง