จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 114 57 83 37 34 325
2.ช่างกลโรงงาน 16 16 15 10 15 72
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 40 18 11 20 21 110
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 7 6 4 - 25
5.ช่างก่อสร้าง 9 11 5 - 8 33
6.การบัญชี - 5 8 - - 13
7.การตลาด - 4 - 7 8 19
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 11 15 - - 68
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 14 15 29
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 11 6 - - 21
11.อาหารและโภชนาการ 11 10 5 - - 26
12.การโรงแรม 10 10 9 - - 29
รวม 254 160 163 92 101 770
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60)