จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 120 92 54 48 29 343
2.ช่างกลโรงงาน 19 12 15 5 12 63
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 52 31 17 15 20 135
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 6 7 4 32
5.ช่างก่อสร้าง 26 7 10 - - 43
6.การบัญชี 3 - 5 4 - 12
7.การตลาด 5 - 4 5 7 21
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 36 9 - - 45
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 - - 17 14 48
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 1 11 - - 22
11.อาหารและโภชนาการ 10 11 9 - - 30
12.การโรงแรม 6 9 9 9 - 33
รวม 277 205 149 110 86 827
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61)