จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 103 81 76 28 48 336
2.ช่างกลโรงงาน 15 17 8 5 5 50
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 44 33 26 11 15 129
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 9 5 7 5 31
5.ช่างก่อสร้าง 18 23 7 6 - 54
6.การบัญชี 13 1 - 2 4 20
7.การตลาด 6 5 - 6 5 22
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 32 - - 32
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 15 - 11 17 54
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9 8 1 - - 18
11.อาหารและโภชนาการ 6 6 8 - - 20
12.การโรงแรม 19 6 7 5 8 45
รวม 249 204 170 81 107 811
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62)