จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 80 65 72 27 48 292
2.ช่างกลโรงงาน 11 14 7 5 5 42
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 31 33 26 11 15 116
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 9 5 7 5 30
5.ช่างก่อสร้าง 13 22 6 6 0 47
6.การบัญชี 13 1 0 2 4 20
7.การตลาด 4 5 0 6 5 20
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 31 0 0 31
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 15 0 10 17 52
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 8 0 0 0 14
11.อาหารและโภชนาการ 7 7 6 0 0 20
12.การโรงแรม 14 5 6 5 8 38
รวม 193 184 159 79 107 722
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62)