จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปกติ ทวิภาคี รวม ปกติ ทวิภาคี รวม
2561(31 ก.ค.61) 444 162 606 12 185 197 803
2560(09 มิ.ย.60) 410 167 577 52 141 193 770
2559(10 มิ.ย.59) 460 141 601 26 174 200 801
2558(12 พ.ค.58) 564 113 677 98 103 201 878
2557(10 มิ.ย.57) 681 84 765 204 32 236 1,001
2556(10 มิ.ย.56) 827 23 850 186 33 219 1,069
2555 862 95 957 99 62 161 1,118
2554 1,188 - 1,188 265 - 265 1,453
2553 1,304 - 1,304 384 - 384 1,688
2552 1,466 - 1,466 445 - 445 1,911
2551 1,611 - 1,611 533 - 533 2,144
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา ไม่รวมนักเรียนนักศึกษาตกค้าง