แผนกวิชา
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
แผนกสามัญ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน
นายพิชัย ทุยอ้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายประเสริฐ ศรีอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกช่างก่อสร้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐชัย ไตรเมศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายประเสริฐ ไฝจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอิเล็กฯ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผนกวิชาการบัญชี
นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางวดี กุลจิตติชนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางลัดดา ตั้งมณีสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
แผนกการตลาด แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการโรงแรม
นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. การจัดทำแผนการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคลลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูราณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย