แผนกวิชา
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
แผนกสามัญ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน
นางราศรี นามโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายชาตรี ศักดิ์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายมาโนช ต่อเหล่าค้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างก่อสร้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างก่อสร้าง
นายณัฐชัย ไตรเมศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นายสุมน โส้สมัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอิเล็กฯ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาช่างเชื่อม
นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศิระพงษ์ หอมดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายศุภรณ์ กาญจนอารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกสามัญ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน
นางย่อม คำแป้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางลัดดา ตั้งมณีสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกการขาย การตลาด
แผนกสามัญ แผนกช่างกลโรงงาน  
นางเกษร อินทร์เตรียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. การจัดทำแผนการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคลลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูราณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย