งานวิทยบริการและห้องสมุด
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
นายวสันต์ ดาราสูรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน
นางราศรี นามโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย