งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 139/2563
นายวสันต์ ดาราสูรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผน และคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการ จัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย