งานสื่อการเรียนการสอน
นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชากร (ครู)
หัวหน้างาน
นางสาวกมลชนก เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

  ● ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
  ● eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
  ● Nicc channel
  ● สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ
 
สื่อการเรียนการสอน
 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อของจริง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตรทัศนูปกรณ์ ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย