งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้างาน
นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรตรวจสุขภาพ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของ สถานศึกษา
  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกัน และรักษา
  5. จัดการติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย