งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
นายสุวัฒน์ อมรกล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน
นายเอกศักดิ์ สงวนคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนิการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนว พระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน และ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม และการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชน และสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเร่งด่วน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินการประสาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อสาร มวลชนต่างๆ
 9. ติดตามการประเมินผล การฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการ ฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย