งานการเงิน
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
หัวหน้างาน
นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง
ตำแหน่ง : จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสิริพันธ์  จรพงศ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานประกันสังคม
ระบบพิมพ์ใบเสร็จ
กรมสรรพากร
ธนาคารกรุงไทย
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน
  การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของ
  สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก–จ่ายให้ถูกต้อง
  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย