งานบัญชี
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง
ตำแหน่ง : จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน
นางสาวลัดดา ตั้งมณีสกุล
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
เจ้าหน้าที่
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา
  ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำป
 4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย