งานบัญชี
นางสาวอนัญญา ทองขาว
ตำแหน่ง : ครุผู้ช่วย
หัวหน้างาน
นางลัดดา ตั้งมณีสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

 ● ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
 ● ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ● สำนักงานประกันสังคม
 ● ระบบพิมพ์ใบเสร็จ
 ● กรมสรรพากร
 ● ธนาคารกรุงไทย
 ● ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา
  ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำป
 4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย