งานพัสดุ
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้างาน
นายสุภาพ ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวนันทนา ควรรำพึง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่
นายเดชา สำเภาทอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่
นายโกษม จรพงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่
.....
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา
  การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา
  และการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
  ตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 1
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย