งานอาคารสถานที่
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นายประเสริฐ ไฝจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้างาน
นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายประสิทธิ์ ไวยวรรณจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่
นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
นายณัฐชัย ไตรเมศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่
นางสาวจิราพร วรรณะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และ
  การขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษา
  สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย