งานประชาสัมพันธ์
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นางอรอุมา ทองโอ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ(ครู)
หัวหน้างาน
นายณรงค์ฤทธิ์ เดชสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
เจ้าหน้าที่
นายวศิน ดาราสูรย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่
นายพลากร สุวรรณบำรุง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากร
  ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
 2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และ
  การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนราชการ
  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย