งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุภาพ ทองโอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน
นายเดชา สำเภาทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

  Link ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

  :: ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
  :: ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
  :: ศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career Center)
  :: ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
  :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

  สรุปข้อมูล และสารสนเทศ

  :: สรุปข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
  :: สรุปข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
  :: สรุปข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
  :: สรุปข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
  :: สรุปข้อมูลและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  :: ผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565
  :: ผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2564
  :: ผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2563
  :: ผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2562
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย