งานความร่วมมือ
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 227/2564
นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน
นายวสันต์ ดาราสูรย์
ตำแหน่ง : คร คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
 ฐานข้อมูลอาชีวศึกษาการดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ประสานความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุน เพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย