งานความร่วมมือ
นางสาวณัฐนรี ฐานะกาญจน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หัวหน้างาน
นายอภินันท์ พรหมณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

 ● ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
 ● ฐานข้อมูลอาชีวศึกษาการดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ประสานความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุน เพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย