งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นายสมกิต ด้วงกูล
ตำแหน่ง : คร คศ.1
หัวหน้างาน
นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้วยการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพ
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย