รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2563

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครู ููและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อื่นๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครููและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อื่นๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
 (Fix it Center) แบบถาวร

ชนะเลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2.

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างโครงงานสถาน
ศึกษา คุณธรรม อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3

.

โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันภัยสังคม
ประจำปี 2562

 

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงยุติธรรม

4.

สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

5.

การบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นด้านคุณภาพ การศึกษา
ที่เชื่อมโยง
กับสุขภาวะ
ประจำปี 2562

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

คำอธิบาย: โครงการขยายการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.

องค์การมาตรฐานระดับ
เหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

7.

ได้ผ่านการประเมิน ระดับ 3 ดาว โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

8.

เป็นตัวแทนสถานศึกษาภาคใต้ ประเภทโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา "สะอาดทุกพื้นที่เริ่มวันนี้ที่วิทยาลัยฯ"

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: IMG_20191030_0001

9.

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) แบบถาวร

ชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

10. โล่เชิดชูเกียรติ ในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ 3 ดาว จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.

ได้รับคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเรื่อง สะอาดทุกพื้นที่เริ่มวันนี้
ที่วิทยาลัยฯ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: เข้าร่วมและจัดแสดงผลงาน สถานศึกษาคุณธรรม

12.

เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเยาวชน โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเยาวชนชาวพุทธต้นแบบ
รุ่นที่ 2

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: โครงการเยาวชนชาวพุทธต้นแบบ รุ่นที่ 2


        

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

 1.

โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด มหาชน

 2.

คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมการ  จัดงาน ฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562

เยาวชนดีเด่น

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

 3.

องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: วก นศ

 4.

การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภทบุคคลทั่วไป

ชนะเลิศ

จังหวัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย

 5.

 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

 1.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง 2560

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

 2.

องค์การมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง

องค์การมาตรฐาน

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 3.

การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: วก นศ