รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

 1.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง 2560

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

 2.

องค์การมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง

องค์การมาตรฐาน

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 3.

การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: วก นศ