รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

 1.

โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด มหาชน

 2.

คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมการ  จัดงาน ฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562

เยาวชนดีเด่น

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

 3.

องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: วก นศ

 4.

การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภทบุคคลทั่วไป

ชนะเลิศ

จังหวัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย

 5.

 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช