รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2563

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครู ููและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อื่นๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครููและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อื่นๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา