รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

 1.

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย

อื่นๆ

อาชีวะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 2.

หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการและการมี
ส่วนร่วม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

อื่นๆ

ภาค

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5

 3.

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อื่นๆ

อาชีวะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: วก นศ