รางวัลและผลงานของผู้เรียน

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
        

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นายเจษฎากร จันท์กะพ้อ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

 

 

2.

นายสุรสิทธิ์ ไชยจุติ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

 

3.

นายวีรชัย ภู่ร้อย
คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2562

เยาวชนดีเด่น

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: นายวิีระชัย  ภู่ร้อย

คำอธิบาย: DSC02501

4.

นายุอเทน ทองคำ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร อุปกรณ์จัดแต่งกิ่งไม้ มาตรฐานเหรียญเงิน

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

 

5.

นายศุภชัย โบกขระณี
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร อุปกรณ์จัดแต่งกิ่งไม้ มาตรฐานเหรียญเงิน

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

 

6.

นางสาวณัฐริกา เมฆาระ
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 0001

7.

นางสาวทิวากาล วิเศษโชค
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 0002

8.

นางสาวกานธิดา เตระไชย
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 0003

9.

นางสาวปวันรัตน์ ยอดเจริญ
ส้มแขกสามรส

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.

นายอลงกต เจียรศิริ
ส้มแขกสามรส

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.

นายณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

12.

นายธนพลธ์ คงกุล
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 5

13.

นายณัฐพล ศิริรักษ์
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 6

14.

นายปยุต ดำมี
ทักษะงานปูน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

15.

นายกิตติพงศ์ โบกระณี
ทักษะงานปูน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16.

นายณัฐกานต์ ใสฉิม
ทักษะงานปูน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

17.

นายภัทรพล พละพัทธิ์
ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

18.

นายพิทักษ์ชาติ อนุรักษ์
ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.

นางสาวจันจิรา พันธุ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์
-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

20.

นายสุธี กิจนิยม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร
์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

21.

นายพงศกร ไชยจุติ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร
์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

22.

นางสาวเบญจมาศ สัตบรรณ์
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: นางสาวเบญจมาศ0001