รางวัลและผลงานของผู้เรียน

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษ 2562

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นายเกียรติศักดิ์ จิตจำนอง
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เยาวชนดีเด่น

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: IMG_20200109_0001
คำอธิบาย: IMG_5683

2.

นายณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสด์
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปีที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

คำอธิบาย: รองชนะเลิศอันดับ 1

3.

นายณัฐพล ศิริรักษ์
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปีที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

บริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

 

4.

นายศิริศักดิ์ มุณีเจริญ
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์บังคับแพะ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

5.

นายนัทธพงษ์ ภูมิชาติ
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณบังคับแพะ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

6.

นายศุภชัย โบกขระณี
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ให้น้ำพืชอัตโนมัติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

7.

นายณัฐชัย รัตนอุบล
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ให้น้ำพืชอัตโนมัติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

8.

นายภูหรินทร์ วรรณะ
วิ่งพลัด 4*100

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

9.

นางสาวปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื้อง
การประกวดดนตรีไทย (ซออู้) โดย อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา

 

10.

นางสาวปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื้อง
การประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องตรี ซออู้

ชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: IMG_20200122_0002

11.

นายพิษณุ ไชยเสน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบแสะสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0004

12.

นายปาราเมศ อุดมดี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบแสะสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0005

13.

นายกิตติธัช จีนสีคง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบแสะสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0006

14.

นางสาววันวิสา มายิ้ม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การ
เปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการอัด
แท่งของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0005

15.

นางสาววิยดา สุดรักษ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการอัดแท่ง
ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0006

16.

นางสาวนันทิชา ชลสงคราม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการอัดแท่ง
ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0007

17.

นายกฤษฎา เกิดสมกาล
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีมพระพรหม

ชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200117_0002

18.

นายสมเดช สุขใส
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีมพระพรหม

ชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200701_0001

19.

นายสุรสิทธิ์ ไชยจุติ
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีมพระพรหม

ชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200117_0001

20.

นายภูหรินทร์ วรรณะ
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C

รองชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200117_0004

21.

นายณัฐวุฒิ สุดถนอม
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C

รองชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200117_0003

22.

นายชลชาติ ดำอ่อน
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น IED.ET LINE FOLLOWING ROBOT CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C

รองชนะเลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำอธิบาย: IMG_20200117_0005

23.

นายณัฐชัย รัตนอุบล
การประดวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญทอง

รองชนะเลิศ

ภาค

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำอธิบาย: นายณัฐชัยรองอันดับ 1

24.

นายศุภชัย โบกขระณี
การประดวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญทอง

รองชนะเลิศ

ภาค

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำอธิบาย: นายศุภชัย รองอันดับ1

25.

นายศิริศักดิ์ มุณีเจริญ
การประดวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญเงิน

รองชนะเลิศ

ภาค

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำอธิบาย: นายศิริศักดิ์ รองอันดับ 2

26.

นายนัทธพงศ์ ภูมิชาติ
การประดวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญเงิน

รองชนะเลิศ

ภาค

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำอธิบาย: นายนัทธพงศ์ รองอันดับ2

27.

นายศักดิ์สิทธิ์ เดชเกต
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 17 "สังข์หยดเกมส์" รุ่นแบนตั๊มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ประเภทชาย

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: นายศักดิ์สิทธิ์ เดชเกต

28.

นายภูวนนท์ เหมมินทร์
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ คร้้งที่ 17 "สังข์หยดเกมส์"รุ่นไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ประเภทชาย

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: นายภูวนนท์ เหมมินทร์

29.

นางสาวปวัณรัตน์  ยอดเจริญ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender โดย อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: IMG_20200701_0002

30.

นายชยพล รัตน์บุรี
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: IMG_20200701_0002

31.

นายกิตติพงษ์ โบกระณี
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: IMG_20200701_0002

32.

นายปยุต ค้ามี
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คำอธิบาย: IMG_20200701_0002

33.

นางสาวนาขวัญ รัตนอุบล
การประกวดร้องเพลงไทยสากล

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

 

34.

นายภูหรินทร์ วรรณะ
วิ่งพลัดผสม

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

 

35.

นายภูหรินทร์ วรรณะ
วิ่งผลัด 4*400 เมตร

รองชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาคใต้

 

36.

นางสาวนริศรา ทองเชื้อ
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: นส

37.

นางสาวปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื้อง
การประกวดดนตรีไทย (ซออู้)

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: นางสาวปวริศา  เกียรติฟุ้งเฟื่อง รางวัลชนะเลิศ

38.

นางสาวนาขวัญ รัตนอุบล
การประกวดร้องเพลงไทยสากล

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0013

39.

นางสาวณิชากานต์ มีพวกมาก
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: นส

40.

นางสาวขวัญศิริ กำลังเกื้อ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: นส

41.

นางสาวปวันรัตน์ ยอดเจริญ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0009

42.

นายอลงกต เจียรศิริ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0010

43.

นางสาวปิยะธิดา เรืองเกษม
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0017

44.

นางสาวกัญญารัตน์ มีพบ
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0022

45.

นายภาสกร คงศรีทอง
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0016

46.

นายดำรงศักดิ์ ภูมิธร
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0015

47.

นายนภัทร มาศเมฆ
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0014

48.

นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วขาวผ่อง
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0024

49.

นายพิทาย คงศรีทอง
การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: IMG_20200114_0021

50.

นางสาวทิชา อากาโชติ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

51.

นางสาวอมรรัตน์ เพชรานนท์
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

52.

นายสิทธิชัย ทำการเหมาะ
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: ไม่มีคำอธิบาย

53.

นายณัฐพร แก้วภู่
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: ไม่มีคำอธิบาย

54.

นายวิษณุ ผดุงกิจ
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: งานนำเสนอ1

55.

นายธวัชชัย สงวนโสตร์
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวงศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: งานนำเสนอ2

56.

นางสาวกนกวรรณ โยธาพร
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

57.

นางสาวเกศสิณีย์ นวลประจักษ์
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

58.

นางสาวนิศาชล ขาวนุ้ย
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

59.

นางสาวชัชฌา ยุทธไชย
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

60.

นางสาวปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื่อง
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

61.

นางสาวบุญนภา อินทรนุพัฒน์
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

62.

นายเจษรินทร์ เวชผสาร
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

63.

นายวชิรภัทร มูสิกัณฑ์
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

64.

นางสาวณิชกานต์ มีพวกมาก
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

65.

นางสาวสาวิกา เชาวดี
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

66.

นางสาวนริศรา ทองเชื้อ
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

67.

นายธีรัตน์ มณีรัตน์
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

68.

นายณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

69.

นายจตุรงค์ เฟื้องฟุ้ง
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

70.

นายวัชรินทร์ จินวรรณ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

71.

นางสาวรุ่งระวี ธรรมณี
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

72.

นายภูหรินทร์ วรรณะ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

73.

นายณัฐวุฒิ สุดถนอม
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

74.

นายสุรสิทธิ์ ไชยจุติ
ทุ่นลอยน้ำโลซ่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

75.

นายกฤษฏา เกิดสมกาล
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

76.

นายพงศกร ไชยจุติ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช