รางวัลและผลงานของผู้เรียน

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา
2563

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางสาวนวพรรษ ช่วยเชิด
ได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

อื่นๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

2.

นายวีรชัย ภู่ร้อย
เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563

อื่นๆ

ชาติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.

นายนพดล มีรส
เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling Contest 2020

อื่นๆ

ภาค

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

4.

นายนพัชร วงษ์นิล
เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling Contest 2020

อื่นๆ

ภาค

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)