รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
        

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นายพิชัย ทุยอ้น เข้าร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนชุมชน TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษา 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.

นายประเวท จันทร์งาม ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร อกท. เพื่อใช้ระบบการประชุมออนไลน์ 2563

อื่นๆ

ชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ฯ

3.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีฯ

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.

นางนัยนา หอมดำรงศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
ครูที่ปรึกษาธุรกิจดีเด่น ายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.

นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9

นางสาวรัตนา บุญมี     
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.

นางนัยนา หอมดำรงศักดิ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช


รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ปีการศึกษ 2562 

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

2.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
เข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

กองทัพภาคที่ 4

คำอธิบาย: 2

3.

นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0001

4.

นางสาวชาลิสา พานชาตรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0002

5.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0003

6.

นายมานิต เดชารัตน์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: IMG_20200701_0001

7.

นางราศรี นาโชติ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกัน
ที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0001

8.

นางสาวมณฑา ยี่หาญ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกัน
ที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0002

9.

นายธนเทพ เทวเดช
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้ง
ในปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0003

10.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกันที่มีผล
ต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0004

11.

นายธนเดช นวลเจริญ

ผู้บริหารดีเด่น

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

12.

นายสุวัฒน์ อมรกล

ครูดีเด่นด้านปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: สไลด์2

13.

นายมานิตย์ เดชารัตน์

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 5

14.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว

ครูดีเด่นด้านการสอน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 4

15.

นางอรอุมา ทองโอ

ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 7

16.

นายณัฐชัย ไตรเมศ

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คำอธิบาย: สไลด์2

17.

นางย่อม คำแป้น

                                 
ร้อยครูดีไม่มีอบายมุข

จังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

18.

นางสาวณัฐสุดา คงทอง
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.

นายณัฐวุฒิ มีเย็น
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

20.

นายประเวท จันทร์งาม
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

21.

นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

22.

นางสุจิรา ปิ่นสญชัย
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

23.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

24.

นางอิงอร เรศประดิษฐ์
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

25.

นายสุภาพ ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

26.

นางอรอุมา ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช


รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางอรอุมา ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6            

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

2.

นายสุภาพ ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

3.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

4.

นายประเวท จันทร์งาม
คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรม การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: DSC02501

5.

นางพันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ

ผู้บริหารดีเด่น

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6.

นางสาวสุพร  ภูมิวาส

ครูดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.

นายวสันต์  ดาราสูรย์

ครูดีเด่น
ด้านกิจกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.

นายสมกิต  ด้วงกูล

ครูดีเด่น
ด้านการสอน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

9.

นายสุภาพ  ทองโอ

ครูดีเด่น
ด้านนวัตกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

10.

นางพวงเพ็ญ  ม้ากาบแก้ว

ครูดีเด่น
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

11.

นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ

ครูดีเด่น
ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

12.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.

นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

14.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ส้มแขกสามรส

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

15.

นายสุภาพ ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 2

16.

นางอรอุมา ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 1

17.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 3

18.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.

นายสัมพันธ์ จิตสำรวย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

20. นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง
เครื่องหั่นผักชนิดฝอย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1