รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางอรอุมา ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6            

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

2.

นายสุภาพ ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

3.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
โครงการสุดยอดสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

รองชนะเลิศ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

4.

นายประเวท จันทร์งาม
คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรม การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: DSC02501

5.

นางพันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ

ผู้บริหารดีเด่น

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6.

นางสาวสุพร  ภูมิวาส

ครูดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.

นายวสันต์  ดาราสูรย์

ครูดีเด่น
ด้านกิจกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.

นายสมกิต  ด้วงกูล

ครูดีเด่น
ด้านการสอน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

9.

นายสุภาพ  ทองโอ

ครูดีเด่น
ด้านนวัตกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

10.

นางพวงเพ็ญ  ม้ากาบแก้ว

ครูดีเด่น
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

11.

นายเอกศักดิ์  อินทร์เตรียะ

ครูดีเด่น
ด้านการปฏิบัติตนตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

12.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.

นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ
ส้มแขกอัดก้อน

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

14.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
ส้มแขกสามรส

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

15.

นายสุภาพ ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 2

16.

นางอรอุมา ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 1

17.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ไม้เท้าสี่ขาช่วยพยุงอเนกประสงค์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 3

18.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.

นายสัมพันธ์ จิตสำรวย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง เครื่องหั่นผักชนิดฝอย

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

20. นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ โครงงานเรื่อง
เครื่องหั่นผักชนิดฝอย
รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1