รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษ 2562 

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

2.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
เข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

กองทัพภาคที่ 4

คำอธิบาย: 2

3.

นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0001

4.

นางสาวชาลิสา พานชาตรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0002

5.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0003

6.

นายมานิต เดชารัตน์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยนวดฝ่าเท้า

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: IMG_20200701_0001

7.

นางราศรี นาโชติ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกัน
ที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0001

8.

นางสาวมณฑา ยี่หาญ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกัน
ที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0002

9.

นายธนเทพ เทวเดช
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้ง
ในปริมาณต่างกันที่มีผลต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0003

10.

นางสาวพรพิมา ปรีชา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของแป้งในปริมาณต่างกันที่มีผล
ต่อการอัดแท่ง ของผงส้มแขก

เหรียญทองแดง

ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

คำอธิบาย: 0004

11.

นายธนเดช นวลเจริญ

ผู้บริหารดีเด่น

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

12.

นายสุวัฒน์ อมรกล

ครูดีเด่นด้านปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: สไลด์2

13.

นายมานิตย์ เดชารัตน์

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 5

14.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว

ครูดีเด่นด้านการสอน

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 4

15.

นางอรอุมา ทองโอ

ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย: 7

16.

นายณัฐชัย ไตรเมศ

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คำอธิบาย: สไลด์2

17.

นางย่อม คำแป้น

                                 
ร้อยครูดีไม่มีอบายมุข

จังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

18.

นางสาวณัฐสุดา คงทอง
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.

นายณัฐวุฒิ มีเย็น
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

20.

นายประเวท จันทร์งาม
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

21.

นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

22.

นางสุจิรา ปิ่นสญชัย
ซอสฉู่ฉี่

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

23.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

24.

นางอิงอร เรศประดิษฐ์
กระเป๋าไทยดัดแปลง

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

25.

นายสุภาพ ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

26.

นางอรอุมา ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
ทุ่นลอยน้ำโซล่าเซลล์

รองชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช