รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นายพิชัย ทุยอ้น เข้าร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนชุมชน TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษา 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.

นายประเวท จันทร์งาม ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร อกท. เพื่อใช้ระบบการประชุมออนไลน์ 2563

อื่นๆ

ชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ฯ

3.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีฯ

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.

นางนัยนา หอมดำรงศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
ครูที่ปรึกษาธุรกิจดีเด่น ายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.

นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.

นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9

นางสาวรัตนา บุญมี     
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.

นางนัยนา หอมดำรงศักดิ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563

อื่นๆ

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช