รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564
        

ที่

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1. นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา
อื่นๆ อาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นายวสันต์ ดาราสูรย์
ได้รับรางวัล "ครูุดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
อื่นๆ อาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นายสุภาพ ทองโอ
ได้รับรางวัล "ครูุดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี 2564
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
อื่นๆ อาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช4.นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ผ่านการอบรมโครงการพัฒราทักษะภาษาจีน ระดับต้น ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอื่นๆอาชีวศึกษาสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะ5.นายขจร เหมจินดา
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายติดตามและประเมนผล
งานประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา
2564อื่นๆอาชีวศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช6.นายพิชัย สุนทรเต็ม
เข้าร่วมการสัมนา การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรม ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)อื่นๆชาติคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร