งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 121/2562
นางสาวปิยะพร แก้วแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หัวหน้างาน
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของตลาดงานชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ ซึ่งขึ้นเป็นโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูหรือผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. แผนกวิชาช่างยนต์
 2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 4. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 5. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 6. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 7. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 8. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 9. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 10. แผนกวิชาการบัญชี
 11. แผนกวิชาการขายการตลาด
 12. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 13. แผนกวิชาการโรงแรม
 14. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์